VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfmzGncelBalantlarAlbmndirBize UlanBltenlerForum
AMACIMIZ | TARHE | YNETM KURULU | NCEK YNETMLER | KADROMUZ | EKVA | ETKNLKLERMZ | YELERMZ  
 
Anasayfa arrow Vakfmz arrow Etkinliklerimiz

Vakf?m?z ODTU'de
Onayl Giri
Kullanc

Parola

Beni Hatrla
Kayp Parola?
Yeni kayt

Hava Durumu
 stanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
Aralk 2017
P P S P C C
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Bu ay

Tarayc zellikleri
Favorilere Ekle
lk Sayfa Yap

Kimler evrim i
Sitemizde 63 konuk var


Saya
3532445 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Gndermek in Tklayn

ODTU mzden
 "Bir arkadamzdan aldmz sunuyu izlemek iin tklayn. Hazrlayana ve iletene teekkr ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'n retmenlik Yapt Okula EKV araclyla balanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR

"Yllk Burs Raporlar" burs veren dostlarmza gnderildi...


Etkinliklerimiz   Yazdr  E-posta 

· BÝLÝMSEL TOPLANTILAR

08 Ocak 2005 Cumartesi günü düzenlediðimiz “Güzel Türkçemize Ne Oldu?” konulu panelimiz bu tür toplantýlarýmýzýn da ilkiydi.

Panelimizin “Açýþ Konuþmasý”na ve “Basýn Duyurusu”na “GÜNCEL” bölümündeki “Duyuru...Duyuru... Duyuru” alt bölümünden, fotoðraflarýna ise “ALBÜM” bölümünden ulaþabilirsiniz.

Vakfýmýzýn amaçlarý arasýnda yer alan bilimsel toplantýlarýn ikincisi 28 Ocak 2006 Cumartesi günü "ÝSTANBUL'DA DEPREM: HAZIR MIYIZ?" baþlýðýyla düzenlendi.

Panelimizle ilgili davetiye ve program için lütfen aþaðýdaki yazýyý týklayýnýz.

· HER AYIN ÝKÝNCÝ PERÞEMBESÝ AYLIK YEMEKLERDE  BULUÞUYORUZ.

8 Ocak 2004 akþamý konuðumuz kurucu rektörümüz Sayýn Kemal Kurdaþ’tý. Doyulmaz sohbetini özlediðimiz sevgili hocamýza toplantýmýzý onurlandýrdýðý ve deðerli görüþleriyle bizi aydýnlattýðý için teþekkürlerimizi ve saygýlarýmýzý sunuyoruz. Hocamýzýn konuþmasýnýn tam metnine “KEMAL KURDAÞ KÖÞESÝ”nden ulaþabilirsiniz.

2004 yýlýnýn sonraki aylarýnda gene birbirinden deðerli konuklarýmýzý aðýrladýk. Sayýn Zeynep Oral “Winpeace”; Sayýn Akýn Baran “Þarap”; Sayýn Mustafa Su “Bireysel Emeklilik” ve Sayýn Özgen Acar “Türkiye’de Tarihsel, Kültürel, Dinsel Miras Yaðmasý”  konularýnda bilgi daðarcýðýmýzý zenginleþtirdiler. Sayýn Akýn Baran’ýn hazýrladýðý “Asma ve Þarap” baþlýklý ilginç yazýyý “GÜNCEL” Bölümündeki “KONU-KONUK” köþesinde okuyabilirsiniz.

Yeni yýlýn ilk yemeði yoðun kar yaðýþý nedeniyle ertelediðimiz 15 Þubat 2005 akþamý yapýldý. Konuðumuz Ýþletme 1975 mezunlarýndan Bankalar Birliði Baþkaný ve T. Ýþ Bankasý Genel Müdürü Sn. Ersin Özince’ydi. “Bankacýlýk ve Ekonomi” üzerine hazýrladýðý kýsa sunumundan sonra Sn. Özince sorularý yanýtlayarak konuþmasýný bir sohbet havasýnda sürdürdü. Hem bilgilendik, hem de keyifli ve sýcak bir ortamý dostlarla paylaþma olanaðýný bulduk.

14 Nisan 2005 akþamý  ODTÜ 1961 mezunlarýndan; Dýþiþleri Bakanlýðý'na ilk giren ve ilk büyükelçi olan ODTÜ mezunu Sn. Ergün Pelit ve ODTÜ mezunu eþi Sn.Semra Pelit konuðumuz oldular. Her zaman aramýzda göremediðimiz 1961 mezunlarý ile buluþmak çok hoþtu. Sn. Ergün Pelit'in "ODTÜ, Diplomasi, Türk-Amerikan Ýliþkileri" baþlýklý konuþmasý da çok ilginçti. Konuklarýmýza teþekkür ediyoruz.

12 Mayýs 2005 Perþembe akþamý mevsimin son yemeðinde Avusturalya'dan bir konuk aðýrladýk. ODTÜ mezunu ve "Gelibolu" kitabýnýn yazarlarýndan Sn. Vecihi Baþarýn'ý büyük zaferin 90. yýldönümünde dinlemek çok özel ve anlamlý bir gece daha yaþamamýzý saðladý. Sn. Baþarýn'ýn ilgiyle izlenen sunumunu “GÜNCEL” Bölümündeki “KONU-KONUK” köþesinde bulabilirsiniz.

13 Ekim 2005 akþamý TÜPRAÞ Genel Müdürü Sayýn Hüsamettin Danýþ konuðumuz oldu ve TÜPRAÞ konusunda hazýrladýðý "Vizyondan Eyleme" baþlýklý ilginç sunumu ile bizleri aydýnlattý.

10 Kasým 2005 akþamý özel bir gecede özel bir buluþma yaþadýk. Baþarýlý gazeteci Sayýn Mithat Bereket "Devrimcinin Güncesi: Mustafa Kemal" adlý belgeselini bizlere heyecanlý sunumuyla izletti, bir kez daha saygýyla andýk büyük önderimizi.

Yýlýn son yemeðinde 8 Aralýk 2005 akþamý Mutfak Dostlarý Derneði Baþkaný ve ODTÜ 1976 mezunu Sayýn Semih Somer ve ODTÜ mezunu eþi konuðumuz oldular; yeme-içme üzerine hoþ bir sohbet yaþadýk hep birlikte. 

Aylýk yemeklerimizden görüntüleri “ALBÜM” bölümünde bulabilirsiniz.

· YILLIK BALO:

Ekonomik krizlerle birkaç yýl ara verdikten sonra 13 Aralýk 2003 Cumartesi akþamý yaþadýðýmýz gecemizin hoþluðunu katýlanlar hatýrlayacaklardýr. Önceki yýllara kýyasla maliyetin mümkün olduðunca düþük tutulmasý gözetilerek daha çok bir “Yeni Yýl Yemeði” þeklinde; canlý müzik ve zengin menüsüyle ODTÜ-Park Café’de gerçekleþtirdiðimiz balomuz çok zamandýr özlediðimiz “Sýcak bir ODTÜ Gecesi”nde buluþturdu bizleri.

Bu yýl da ayný duygularý tazelemek amacýyla Balomuzu 5 Mart 2005 Cumartesi akþamý Dedeman Oteli’nde yaptýk. Kurucu rektörümüz Sayýn Kemal Kurdaþ'ýn onur konuðu olduðu gecemize eski rektörlerimizden Prof. Dr. Erdal Ýnönü ile rektör yardýmcýmýz Prof. Dr. Canan Çilingir de katýlarak bizi onurlandýrdýlar. Deðerli görüþleriyle bizleri aydýnlatan konuþmasýndan sonra Sayýn Kurdaþ'a yurdumuza, okulumuza ve bizlere kattýklarý için teþekkürlerimizi simgeleyen küçük bir plaket sunduk. Ayrýca hazýrlamakta olduðumuz "Kemal Kurdaþ Özel Bülteni"nden söz ettik, çok mutlu oldu. Bu bülten sizlerin anýlarýndan oluþacak, katkýlarýnýzý acil olarak bekliyoruz...

Balo görüntülerini “ALBÜM” bölümünde bulabilirsiniz.

· SEMÝNERLER:

Eðitim amacýyla kurulmuþ olan Vakfýmýz, bu konudaki ilk çalýþmasýný 2000 yýlý içinde baþlatmýþtýr. Yaþanan büyük deprem felaketinden ders alarak ve Ýstanbul’umuzun taþýdýðý ciddi deprem tehdidine karþý bilinçli ve hazýrlýklý olmanýn gereðini yerine getirmek isteyen üyelerimize yardýmcý olmak üzere aþaðýda yazýlý seminerler gerçekleþtirilmiþtir.

1. Sivil Savunma Semineri

4 Mart - 01 Nisan 2000 tarihleri arasýnda Ýstanbul Sivil Savunma Müdür Yardýmcýsý Sn. Ýbrahim Tarý tarafýndan verilen seminerin son günündeki uygulama programý Avcýlar’ da bulunan Sivil Savunma Tesisleri’nde yapýlmýþ ve kursu tamamlayanlara Sivil Savunma Müdürlüðü tarafýndan sertifika verilmiþtir.

2. Ýlk Yardým Semineri

29 - 30 Nisan 2000 tarihleri arasýnda Marmara Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu tarafýndan Haydarpaþa Numune Hastanesi’nde verilen uygulamalý eðitim sonunda seminer katýlýmcýlarýna Marmara Üniversitesi sertifikasý daðýtýlmýþtýr.

"Eðitim Projesi" kapsamýnda; "AB Fonlarý ile Yenilikçilik ve Bütünleþme Eðitimi" baþlýklý ilk seminerimiz ise 15-16 Nisan 2005 tarihlerinde Ortaköy Princess Oteli'nde yapýldý. Eðitim projesi kapsamýnda farklý olasýlýklarýn deðerlendirilmesi ve araþtýrma çalýþmalarýmýz sürüyor.

Son olarak, depreme hazýrlýk kapsamýnda iki baþlýk altýnda geliþtirdiðimiz “Afetlere Giriþ ve Afet Hazýrlýk Organizasyonu” ve “Ýlk Yardým” eðitimleri 2006 yýlý için programlandý.

Bu konuda bilgi ve kayýt formu için týklayýnýz.


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.